Home Nieuws Contact Nieuwsbrief Vragen Online
Profiel
Debiteurenbewaking
en -beheer
Pré incasso-diensten
Incasso
Bemiddeling
Juridisch advies
Procedures en
vonnissen
Wat kost incasseren
via Bosschaart
Incasso & Advies?
Waarom ons kantoor?
Conclusie
Algemene Voorwaarden
Print Pagina
Algemene voorwaarden van Bosschaart Incasso & Advies, gevestigd te Rijswijk (Gld).
1. Toepassingsgebied
De algemene voorwaarden van Bosschaart Incasso & Advies, zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het verrichten van incasso werkzaamheden en het geven van juridisch advies.

2. Definities
Cliënten: Opdrachtgevers die Bosschaart Incasso & Advies een opdracht verstrekken.
Incassodienstverlening: Alle door Bosschaart Incasso & Advies te verrichten werkzaamheden in het kader van credit-management, incassowerkzaamheden en het geven van adviezen en alle daarmede verband houdende werkzaamheden.
Juridische dienstverlening: Alle door Bosschaart Incasso & Advies te verrichten werkzaamheden in het kader van het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen van de rolzitting bij de Rechtbank en alle daarmede verband houdende werkzaamheden.

3. Aanvaarding
Een aan Bosschaart Incasso & Advies verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. Bosschaart Incasso & Advies is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

4. Werkzaamheden
4.1 De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.2 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen.
4.3 Het staat Bosschaart Incasso & Advies vrij om derden, waaronder een gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. Deze kosten worden door Bosschaart Incasso & Advies als verschotten (out of pocket kosten) in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
4.4 In het geval dat Bosschaart Incasso & Advies de algemene opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen.

5. Tarieven
5.1 Bosschaart Incasso & Advies berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
5.2 Bosschaart Incasso & Advies heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of Bosschaart Incasso & Advies ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.
5.3 Bosschaart Incasso & Advies is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.
5.4 Bosschaart Incasso & Advies is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Werknemers Laag (1990 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6. Aansprakelijkheid
6.1 Bosschaart Incasso & Advies is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.
6.2 Bosschaart Incasso & Advies is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.
6.3 Door Bosschaart Incasso & Advies wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.

7. Voorschotten
Bosschaart Incasso & Advies is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten.

8. Betaling
Voldoening van al hetgeen aan Bosschaart Incasso & Advies verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen, nadat Bosschaart Incasso & Advies haar declaratie aan haar opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt, gelijk aan de geldende wettelijke rente, vanaf de vervaldatum.

9. Buitengerechtelijke kosten
Indien de declaratie niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Bosschaart Incasso & Advies.

10. Geschillen
10.1 Op de rechtsverhouding tussen Bosschaart Incasso & Advies en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem.
Tarieven voor cliënten zoals behorende bij de algemene voorwaarden van Bosschaart Incasso & Advies
Definities
De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot incasso.

Onder geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, wordt mede verstaan rechtstreeks aan de cliënt, of diens opdrachtgever betaalde bedragen.

Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de cliënt of diens opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

Tarieven

Incassoprovisie
Bij zaken waarin niets is geïncasseerd en zaken waarbij een bedrag van € 250,00 of minder is geïncasseerd, brengt Bosschaart Incasso & Advies de cliënt een minimumbedrag van € 30,00 aan incassoprovisie in rekening.

Voor zaken waarin meer dan van € 250,00 is geïncasseerd wordt onderstaande incassoprovisie in rekening gebracht, met dien verstande dat een afwijkend tarief in rekening gebracht kan worden als de rechtsbetrekking tussen schuldeiser en schuldenaar dit mogelijk maakt:

  Grondslag € Provisie € Provisie %
Tot en met 250,00 30,00 -
Tot en met 500,00 60,00 -
Tot en met 1.250,00 150,00 -
Tot en met 2.500,00 300,00 -
Tot en met 5.000,00 - 15%
Tot en met 7.500,00 - 10%
Tot en met 15.000,00 - 8%
Tot en met 60.000,00 - 5%
Vanaf 60.000,00 - 3%

Nakosten
Bosschaart Incasso & Advies is gerechtigd voor de na een gewezen vonnis verrichte werkzaamheden nakosten aan de cliënt in rekening te brengen.

Advisering
Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand enz.) is de cliënt aan Bosschaart Incasso & Advies verschuldigd een salaris van € 100,00 per uur.

Ambtelijke kosten en Out of pocket kosten
De kosten voor ambtshandeling van door Bosschaart ingeschakelde derden worden in beginsel aan de cliënt doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven.
Als er werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven geen vergoeding kennen, is de cliënt een vergoeding verschuldigd die gerelateerd is aan het schuldenaarstarief voor gelijksoortige handelingen.
De vergoeding voor verschotten en de kosten van eventuele assistenten die niet (geheel) volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de cliënt doorberekend.

BTW
Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting
Print Pagina
<< Terug
T (0345) 55 89 88
F (0345) 55 83 54
E info@bosschaart-
   incasso.nl